Biometer Team Attended 19th BCEIA

Biometr topary miladydan öňki 19-njy ýaryşa gatnaşdy

On dokuzynjy Pekin konferensiýasy we Instrumental seljeriş sergisi (BCEIA) salkyn güýzde geçirildi.Sergi 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabryndan 29-njy sentýabryna çenli Pekindäki Hytaý halkara sergi merkeziniň Týanzhu täze zalynda dowam etdi.Biometr topary miladydan öňki 19-njy ýaryşa gatnaşyp, dürli özüne çekiji önümler bilen ýakyn aragatnaşyk gurupdy.

2011-nji ýylda döredilen Biometer Co., Ltd., döwlet bölümlerini, ylmy gözleg edaralaryny, kollejleri, biomedisina, ösen materiallary öz içine alýan dürli ugurlar üçin lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa enjamlaryny gözlemek, ösdürmek we satmak üçin bir nokatly çözgütlere ünsi jemleýär. , himiýa senagaty, daşky gurşaw, azyk, elektronika we elektrik enjamlary we ş.m. 10 ýyldan gowrak wagt bäri.Önümlerimizde laboratoriýa enjamlary, sterilizator we dezinfeksiýa enjamlary, laboratoriýa howpsuzlygyny goramak önümi, sowuk zynjyr önümi, lukmançylyk enjamlary, umumy seljeriş enjamlary, ölçeg enjamlary, fiziki synag enjamlary we ş.m. önümlerimiz EUB, CE, EN, NSF, FDA we beýleki abraýly şahadatnamalar.Şu wagta çenli Filippinlerde, Namibiýada, Efiopiýada, Braziliýada, Hindistanda, Ispaniýada we ş.m. aýak basdyk.

Biometriň halkara söwdasy üçin hünärmen topary bar.Ajaýyp Ylmy-barlag toparymyz, hil gözegçilik topary, hünärmen satuw topary, satuwdan soňky hyzmat topary we onlaýn tehniki hyzmat topary we ş.m.-leriň giňişleýin goldawy bilen Biometer, iki kompaniýa üçin has gowy geljegi döretmek üçin adamlara gönükdirilen maksady hemişe goldar. we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler.

Kompaniýamyzyň jikme-jiklikleri barada has giňişleýin maglumat üçin girip görmegiňizi haýyş edýäriswww.biometerpro.comýa-da sosial media hasaplarymyzda bizi yzarlaň.

图片2 图片3

 

合图


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: 30-2021-nji sentýabr