Atomization Principle of Spray Dryers

Spreý guradyjylaryň atomlaşdyryş ýörelgesi

Häzirki wagtda pürküji guradyjylar guradyjy enjamlar babatynda funksional artykmaçlyklara eýedir.Ösüşiniň seljermesinden, pürküji guradyjylar çalt ösýän we guradyş meýdanynda iň giň ulanylýan enjam hökmünde kabul edilip bilner.Enjamlar dürli çözgütleri, emulsiýalary we beýleki materiallary gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.

Guradyş bejergisi üçin pürküji guradyjyny ulananymyzda, suwuk materiallar ilki bilen ownuk duman damjalaryna öwrülmek üçin burunlar bilen atomlaşdyrylýar, soňra bolsa guradyjy diňdäki ýylylyk serişdesi bilen aragatnaşyk saklanýar we şeýdip çalt poroşok bolýar.Suwuk materiallardan başga-da, iýmitlenmeli materiallar asma ýa-da pasta we ş.m. bolup biler.

Bir söz bilen aýdylanda, pürküji guradyjynyň güýçli guratmagy netijesinde diňe bir guratmak prosesi gysga wagtyň içinde tamamlanman, eýsem tutuş ýeriň daşky gurşawyna ýaramaz täsir etmeýän möhürlenen gurluş hem kabul edilýär. .Şeýle hem durnukly işlemegiň we pes sesiň artykmaçlyklaryna eýedir.

 

Biometr önümleri laboratoriýa enjamlaryny, sterilizator we dezinfeksiýa enjamlaryny, laboratoriýa howpsuzlygyny goraýan önümi, sowuk zynjyr önümini, lukmançylyk enjamlaryny, umumy seljeriş enjamlaryny, ölçeg enjamlaryny, fiziki synag enjamlaryny we ş.m. öz içine alýar. Guradyjy peçleriň hatary ýaly guradyjy gurallaryň dürli modelleri bar we warianty üçin aýratynlyklar we giň gerimde ulanylýar.

Önümleriň jikme-jiklikleri barada has giňişleýin maglumat üçin girip görmegiňizi haýyş edýäriswww.biometerpro.comýa-da sosial media hasaplarymyzda bizi yzarlaň.

 

10.9


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Poçta wagty: 09-2021-nji oktýabr