2021 Nobel Prize in Chemistry Focus – One Strong Field of China

2021 Himiýa ugrundaky Nobel baýragy - Hytaýyň güýçli ugry

6-njy oktýabrda himiýa boýunça Nobel baýragynyň sanawy yglan edildi.Benýamin · Sanaw we Deýwid · Makmillan “asimmetrik organiki kataliziň ösmegine” goşan goşandy üçin sylaglandy.Nobel baýragy komiteti, işleriniň adamlar tarapyndan molekulalaryň gurluşygynyň derejesini ýokarlandyrandygyna baha berdi.Iki alymyň döreden ownuk organiki molekulalarynyň asimmetrik katalizi ýönekeý, owadan we ajaýyp, pikirlenmäni bozýar we kataliziň täze ugruny kesgitleýär.

Katalizatorlar himiki reaksiýalary çaltlaşdyryp bilerler.Ozal asimmetrik reaksiýa katalizatorynyň roly esasan metal we fermentler tarapyndan ýerine ýetirilýärdi.Fermentler biologiki makromolekulýar birleşmeler bolansoň, fermentlerden has ýönekeý gurluşy we metallary bolmadyk ownuk organiki molekulalar bilen asimmetrik kataliz gazanyp bolarmy?Benýamin · Sanaw we onuň hyzmatdaşlary antikor ferment katalizini öwrenmek prosesinde prolini synagdan geçirdiler we bu çaklamany tassykladylar;Makmillan bolsa adaty metal katalitik ulgamynyň çalşylmagynda ajaýyp katalitik häsiýetleri görkezýän şir ikinji derejeli amin katalizatoryny taslady we ösdürdi.

Ownuk organiki molekulalaryň katalizatorlary fermentlerden has ýönekeý we sintez etmek aňsat;metallar bilen deňeşdirilende, reaksiýa has ýumşak şertleri talap edýär we adatça otag temperaturasynda amala aşyrylyp bilner;we ekologiýa taýdan arassa we biologiki zäherliligi pes we substratlar berk utgaşyklyga we uýgunlaşmaga eýe.Ownuk organiki molekulalaryň kataliz düşünjesi resmi taýdan teklip edileli bäri bu meýdan çalt ösýär.

Tsinghua uniwersitetiniň himiýa kafedrasynyň professory Luo Sanzhong, biziň ýurdumyzda asimmetrik kataliziň häzirki ösüş derejesiniň “daşary ýurtlar bilen öňe gitjekdigini” aýtdy.Şeýle hem, ýokary derejeli işleri amala aşyran we ajaýyp gözleg netijelerini çap eden köp sanly gözleg toparymyz bar. "Käbir gözleg işleri, professor Şi Yi'an we Dan Dan tarapyndan özbaşdak döredilen şir keton kiçi molekulanyň katalizatorlary ýaly iki baýrakly professory çaklaýar.

 

Biometer Co., Ltd., dürli ugurlar boýunça lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa enjamlaryny gözlemek, ösdürmek we marketing üçin bir dükanly çözgütlere ünsi jemledi.Önümlerimizde laboratoriýa enjamlary, sterilizator we dezinfeksiýa enjamlary, laboratoriýa howpsuzlygyny goramak önümi, sowuk zynjyr önümi, lukmançylyk enjamlary, umumy seljeriş enjamlary, ölçeg enjamlary, fiziki synag enjamlary we ş.m.

Önümleriň jikme-jiklikleri barada has giňişleýin maglumat üçin girip görmegiňizi haýyş edýäriswww.biometerpro.comýa-da sosial media hasaplarymyzda bizi yzarlaň.

 

10.8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iş wagty: Oktýabr-08-2021