News

Habarlar

 • Knowledge of Refrigerators & Blood

  Sowadyjylaryň we ganyň bilimi

  Sowadyjy gan üçin näme edýär?1. Öýjügiň ýaşaýyş ukyplylygyny saklamak üçin gany sowadyjyda sowadyň.Waksina sowuk saklaýyş hakda köp makalalarda sanjymlarda öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygynyň 2-8 ° C, şol bir gandaky öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygynyň hem dowam etmelidigini gördük ...
  Koprak oka
 • Is RO Water Purifier Safe?

  RO suw arassalaýjy howpsuzmy?

  RO suw arassalaýjy howpsuzmy?Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen adamlar öz saglyklaryna has köp üns berýärler.Içimlik suw meselesinde RO suw arassalaýjylaryny saýlaýarlar, sebäbi RO suw arassalaýjylary adaty suw arassalaýjylary bilen deňeşdirilende köp artykmaçlyga eýe.RO wa ...
  Koprak oka
 • Knowledge About Water Purifier

  Suw arassalaýjy hakda bilim

  Öý suw arassalaýjysynyň işini we ýörelgesini aýdyp beriň Öý hojalygyny arassalaýjy arassa suw enjamlarynyň bir görnüşidir.Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ösen ters osmoz tehnologiýasy we esbaplary öý suw arassalaýjysyna girizilýär.Enjam ýokary hilli suw öndürýär, ...
  Koprak oka
 • Understanding Hydrogen Generators

  Wodorod öndürijilerine düşünmek

  Wodorod generatory esasan elektroliz ulgamyndan, basyşa gözegçilik ulgamyndan, arassalaýyş ulgamyndan we görkeziş ulgamyndan durýar.Wodorod suwuň elektrolizi bilen emele gelýär, atmosfera kislorod çykýar.Uly elektroliz meýdanynyň, hammamyň pes temperaturasynyň, gowy ...
  Koprak oka
 • How To Use Infrared Thermometer and Matters Needing Attention

  Infragyzyl termometri nädip ulanmaly we ünsi talap edýän meseleler

  Infragyzyl termometrler takykmy?Infragyzyl termometrde ýokary temperaturany ölçemek duýgurlygy, giň kesgitleme aralygy, çalt tizlik, ölçenen nyşana päsgelçilik ýok we howpsuz ulanmak aýratynlyklary bar.Kontakt däl temperaturany ölçemek, ýokary takyklyk we ses soragy ...
  Koprak oka
 • Take You To Understand The Ultrasonic Cell Disruptor

  Ultrases öýjüginiň bozulmagyna düşünmek üçin sizi alyň

  Ultrases öýjüginiň bozulmagynyň kawitasiýa täsiriniň haýsy taraplary bar?1. Bug görnüşli kawitasiýanyň hapa gatlagyna göni we gaýtalanýan täsiri, bir tarapdan arassalaýyş böleginiň üstündäki hapanyň adsorbsiýasyny ýok edýär, beýleki tarapdan bolsa ýadawlygyň döremegine sebäp bolýar ...
  Koprak oka
 • About Biological Oxygen Demand Incubator

  Biologiki kislorod islegi inkubatory barada

  Inkubator, lukmançylyk we saglyk, derman senagaty, biohimiýa we oba hojalygy ýaly bakteriýa medeniýeti, fermentasiýa we hemişelik elektrik ýyladyşy we hemişelik temperatura inkubatorynyň temperatura synagy ýaly ylmy gözleg we önümçilik bölümleri üçin amatlydyr ....
  Koprak oka
 • Analysis of Dynamic Homogenizer

  Dinamiki gomogenizatoryň derňewi

  Laboratoriýa dinamiki gomogenizatorlar azyk, himiýa, derman, kosmetika we biotehnologiýa pudaklaryny öwrenmekde we ösdürmekde ýokary basyşly gomogenizasiýa we öýjükleriň bölünmegi üçin amatlydyr.1-nji ädim Maşyny işe başlamazdan ozal taýýarlyklar sp bilen tok üpjünçiligini dakyň ...
  Koprak oka
 • The importance of centrifuges in the laboratory

  Laboratoriýada sentrifugalaryň ähmiýeti

  Merkezden gaçyryş synagy köplenç eksperimentde ünsden düşürip bolmajak esasy amaldyr.Belli bir synag, synagyň üstünlik derejesini gönüden-göni kesgitleýän möhüm rol oýnaýan degişli esasy operasiýa bolar.Adatça göwrümi nädip ölçemeli, nädip ...
  Koprak oka
 • Notes on Autoclaves

  Awtoklawlar barada bellikler

  Sterilizator, iň köp ulanylýan sterilizasiýa enjamy, ýylylyk tygşytlanylanda temperatura kesgitlenen baha ýetmeli.Käbir operatorlar geleňsiz bolup bilerler we temperatura ýeterlik bolmanka wagt tapyp bilerler, bu bolsa wagtyň ýeterlik bolmazlygyna sebäp bolar.Elmydama temperatura we pr ...
  Koprak oka
 • Knowledge of UV Lamp Trolley

  UV lampa trolleýini bilmek

  Ultramelewşe germisid lampalar, esasan, hassahananyň howasyny dezinfeksiýa etmek üçin, şeýle hem çagalar baglarynda, naharhana hyzmatlarynda, azyk önümçiliginde ýa-da gaýtadan işleýän bölümlerde, maldarçylykda, guşçylykda we bakteriýalary öwrenmek bölümlerinde, dermanhanada dezinfeksiýa enjamlary hökmünde ulanylýar.
  Koprak oka
 • How do we choose a dental chair?

  Diş oturgyjyny nädip saýlamaly?

  Diş oturgyjyny nädip saýlamaly?Diş oturgyjynyň dizaýnynyň aýratynlyklary haýsylar?Diş oturgyjy, diş hassahanasynda esasy diş enjamlaryndan biridir we bejeriş çäreleri bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Diş oturgyçlarynyň hili we öndürijiligi gönüden-göni täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Laboratory-Specific Ultrapure Water Machine

  Laboratoriýa aýratyn Ultrapura suw maşyny

  Laboratoriýa ultrapura suw enjamy, laboratoriýa suwuny arassalaýjy enjamdyr.Solidhli gaty hapalary, duz ionlaryny, bakteriýa wiruslaryny we ş.m. enjamy aýyrýan suw bejergisi.Ultrapura suw maşyny, ýokary hilli suw talaplary bolan meýdanlarda ulanylyp bilner.Bu ...
  Koprak oka
 • What do the B-ultrasound check for?

  B-ultrases barlagyny näme barlaýar?

  B-ultrases barlagyny näme barlaýar?Köp adamyň B-ultrases barlagy bilen tanyş däldigine ynanýaryn.Esasan hassahana barlamaga baranymyzda, B-ultrases barlagyndan geçmeli bolarys.Onda B-ultrases barlagyny haýsy zatlar barlap biler?B-ultrases aslynda ultrasesiň bir görnüşi ...
  Koprak oka
 • Why Choose an Oximeter To Measure Blood Oxygen?

  Gan kislorodyny ölçemek üçin näme üçin oksimetr saýlamaly?

  Häzirki wagtda esasanam uly şäherlerde ýaşaýan adamlar üçin daşky gurşawyň hapalanmagy has çynlakaýlaşýar.Iş bilen meşgullanmagyň basyşy astynda iş gurşawy möhürlenýär, howa aýlanyşygy tekiz däl, durmuşyň ritmi kadaly däl we bedeniň immuniteti gowşaýar.Sub -...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7