Laboratory Solutions

Laboratoriýa çözgütleri

 • A Guide to Different Types of Rehabilitation Therapy

  Reabilitasiýa bejergisiniň dürli görnüşleri üçin gollanma

  Eger agyr ýaralanan bolsaňyz, operasiýa edilseňiz ýa-da insult başdan geçiren bolsaňyz, lukmanyňyz sagalmagy üçin bejergini maslahat berip biler.Reabilitasiýa bejergisi güýçüňizi gaýtadan dikeltmek, ýitiren endikleriňizi täzeden öwrenmek ýa-da täze w tapmak üçin bedeniňiziň sagalmagyna kömek etmek üçin gözegçilik edilýän, lukmançylyk gurşawyny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Protein Biology Products for Neurobiology Research

  Newrobiologiýa gözlegleri üçin belok biologiýa önümleri

  Newrobiology çaltlyk bilen durmuş ylmy gözlegleriň iň möhüm we tolgundyryjy ugurlarynyň birine öwrüldi.Newrobiologiýa ugry nerw ulgamynyň öýjükleriniň maglumatlary gaýtadan işlemegini we özüni alyp barşyň üýtgemelerini ara alyp maslahatlaşmagy öz içine alýar.Nerw ulgamy neýronlardan we beýleki goldaw beriji öýjüklerden durýar ...
  Koprak oka
 • Microbiology Informatics Solution

  Mikrobiologiýa Informatika çözgüdi

  Di Diagnostiki informatikany güýçlendirmek arkaly laboratoriýa netijelerini gowulaşdyrmak icMikrobiologiýa Informatika, laboratoriýa işgärlerine öwrüm wagtyna täsir etmek, kararlary çaltlaşdyrmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we ýerine ýetiriş işini ýönekeýleşdirmek icMikrobiologiýa Informatika çözgüdi laboratoriýa işgärlerine bu meseläni çözmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Solutions for Vaccine Testing

  Waksina barlagy üçin çözgütler

  Waksina barlagy aşakdaky dört esasy jähetden ybarat: Öýjük medeniýeti adatdan daşary komponentleriň derňewi Bu ýerde, täsir edýän esasy faktorlary kesgitlemegi maksat edinýän tehniki-ykdysady esaslandyryş usulyny berýän öýjük medeniýeti adatdan daşary tebigatlarynyň derňewlerini beýan edýäris.biologiýanyň hasyllylygy we häsiýetleri ...
  Koprak oka
 • Solutions for Biopharmaceutical

  Biofarmasewtiki çözgütler

  Biofarmasewtika üçin çözgütler esasan aşakdaky bölekleri öz içine alýar: 1. Fab-saýlama proteoliz nSMOL ulanyp antikor dermanlarynyň bioanalizi LCMS - Trastuzumab derňewi LCMS Fab-Selective Proteolysis nSMOL - Bevacizumab analizi LCMS Bioana ...
  Koprak oka
 • Clinical Application Handbook

  Kliniki amaly gollanma

  Bütin ganyň, plazmanyň, serumyň we peşewiň derňewi kliniki gözleglerde iň düşnükli usuldyr.Analitik gurallar ulgamynyň duýgurlygy soňky ýyllarda yzygiderli gowulaşansoň, gözleg netijeleri we ygtybarlylygy hem ýokarlandy.Kliniki goşundylarda analitiki i ...
  Koprak oka
 • Cell Therapy Solutions for Every Step

  Her ädim üçin öýjük bejergisi çözgütleri

  Önümçilik üçin gözleg çözgütleri size hödürlenýär.Öýjük bejergisini ösdürmegiň nirede ýerleşýändigine garamazdan, öýjük terapiýa maksatlaryna ýetmek üçin täjirçilik ýoluna çenli çözgütlerimiz bar.1. Öýjükli bejerginiň tapylmagy uzyn bir proses bolup biler, b ...
  Koprak oka
 • Molecular Biology Workflow Solutions

  Molekulýar biologiýa iş akymynyň çözgütleri

  Molekulýar biologiýa çözgütleri açyşa laýyk gelýär Ylmy ösdürmäge synanyşanyňyzda her bir synag möhümdir.Täzeden başlamaga wagt ýok.Bu gollanma, molekulýar biologiýa işinde tehniki maglumatlary we anyk saýlawlary bermek arkaly size ýol görkezmek üçin niýetlenendir.Amaly önümler inc ...
  Koprak oka
 • PCR (qPCR) Solutions

  PCR (qPCR) çözgütleri

  Ylga ýetmek isleýän zadyňyz üçin döredilen PCR çözgütleri, her bir tejribe möhümdir. Täzeden başlamaga wagt ýok, saýlan önümleriňiz sizi yza çekermi ýa-da termal portfelimiz bilen sizi öňe sürermi diýip pikir etmegiň zerurlygy ýok. tigir sürýänler, PCR plastmassa ...
  Koprak oka
 • Biopharmaceutical Development and QA/QC

  Biofarmasewtiki ösüş we QA / QC

  Bu programma goşundysy, dürli ösüş etaplarynda biofarmasewtiki serişdeleri häsiýetlendirmek üçin analitiki zerurlyklary gözden geçirýär - öýjük çyzygyndan hiliň gözegçiligine çenli.Esasy mazmun şulary öz içine alýar: actIntaktiki beloklar: ygtybarly we ygtybarly aýralyk we ölçeg ...
  Koprak oka