About Us

Biz hakda

about_01

Kompaniýanyň tertibi

10 ýyldan gowrak wagtlyk bir bitewi çözgütlerde ýöriteleşen biometr'Tejribe, ajaýyp ylma daýanmak bilen biomedisina, ösen material, himiýa senagaty, daşky gurşaw, azyk, elektronika we elektrik enjamlary ýaly dürli ugurlar boýunça döwlet bölümlerinde, ylmy gözleg edaralarynda, uniwersitetlerde we kollejlerde dürli adamlar üçin hünär çözgütleri bilen üpjün edýär. gözleg topary we doktorlykdan soňky innowasiýa we telekeçilik seýilgähiniň platformasyndan peýdalanmak.
Soňky 10 ýylda, onlaýn + oflayn işewürlik we içerki + daşary ýurt ösüşi göz öňünde tutulyp, Biometriň bu pudakda iň ýokary derejesine we abraýyna şaýat boldy.

about_06 about_08

Garaşmak bilen, adamzadyň saglygyna we gülläp ösmegine goşant goşmak üçin bütin dünýäde has ýokary hilli we takyk enjamlar we gurallar bilen üpjün etmäge synanyşarys. Biometriň işgärleri, ömrümizi beýiklere bagyşlamak üçin uly hormat! sebäp!

about_03

about_11 about_13

Zawodymyz

Biometer Hytaýyň 18 welaýatynda şahamçalar açdy we ABŞ-da, Hindistanda, Iordaniýada, Germaniýada we Ispaniýada ammarlar açdy.Häzirki wagtda 140-dan gowrak ýurtda uzak möhletli işewür hyzmatdaşlarymyz bar.

1-Factory Appearance

Zawodyň daşky görnüşi

4-Goods Packaging

Harytlaryň gaplanylyşy

2-Assembly Workshop

Gurnama ussahanasy

5-Package Delivery

Bukjany eltip bermek

3-Warehousing Workshop

Ammar ussahanasy

6-Digestion Workshop

Iýmit siňdiriş ussahanasy

7-Industrial Park

Senagat seýilgähi

8-Laboratory Instrument Factory

Laboratoriýa gurallary zawody

KOMPANI SHA SHOW

Biometr, dünýädäki distribýutorlar bilen win-win işewür hyzmatdaşlygyny ýola goýmak isleýär.

1-Headquarters Office Building

Baş edaranyň binasy

4-R&D Center

Gözleg we gözleg merkezi

2-Administration Office

Dolandyryş bölümi

5-Exhibition Center

Sergi merkezi

1-Factory Appearance

Arza merkezi

6-Conference Center

Maslahat merkezi

TEAM SHOW

Esasan iňlis, fransuz, ispan ýa-da beýleki ownuk dillerde gürläp bilýärler, aragatnaşyk päsgelçilikleri bolmaz, şonuň üçin soraga hoş geldiňiz!
Dürli önümler üçin jogapkärdirler, önümler hakda gaty gowy bilýärler we meseleleri çözmäge kömek edip bilerler.

1-BIOMETER Team Attended 19th BCEIA

BIOMETER topary BCEIA 19-a gatnaşdy

4-The 4th CHINA International Import Expo

4-nji CHINA halkara import sergisi

2-Department Team Building Activities

Bölüm toparynyň gurluşyk işleri

5-Honorary Award

Hormatly baýrak

3-Mountaineering Activities

Alpinizm işleri

6-The 33th International Medical Devices Exhibition

33-nji halkara lukmançylyk enjamlary sergisi