BANNER3-2
独立站-纯水机
5c5d8625
62d94781
X

2011-nji ýylda döredilen Biometer Co., Ltd.

2011-nji ýylda döredilen Biometer Co., Ltd., döwlet bölümlerini, ylmy gözleg edaralaryny, kollejleri, biomedisina, ösen materiallary öz içine alýan dürli ugurlar üçin lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa enjamlaryny gözlemek, ösdürmek we satmak üçin bir nokatly çözgütlere ünsi jemleýär. , himiýa senagaty, daşky gurşaw, azyk, elektronika we elektrik enjamlary we ş.m. 10 ýyldan gowrak wagt bäri.

Önümlerimiz seriýasy laboratoriýa enjamlaryny, sterilizator we dezinfeksiýa enjamlaryny, laboratoriýa howpsuzlygyny goraýan önümi, sowuk zynjyr önümini, lukmançylyk enjamlaryny, umumy seljeriş enjamlaryny, ölçeg enjamlary we fiziki synag enjamlaryny, biologiki howpsuzlyk şkafyny, awtoulag himiýasy analizatoryny, Elisa mikroplat ýuwujy we okyjy, ýadro kislotany çykarmak ulgamy, laboratoriýa sowadyjy, -25 ° C doňduryjy, wertikal awtoklaw, UV howa sterilizatory, dezinfeksiýa roboty we inkubator we ş.m. atomlaşdyryjy dezinfeksiýa we ş.m. dürli ýurtlar.

kompaniýa hakda has köp bilmek
about

gözläňesasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli-dürliligi bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
çözgüt

 • Biziň wezipämiz
 • Gymmatlyklarymyz
 • Biziň wadamyz

BIOMETER-iň daşky gurşaw missiýasy bize Eartheriň gowy dolandyryjylary bolmaga ugrukdyrýar.Biz jemgyýetimiziň sosial, ykdysady we daşky gurşaw abadançylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Greenaşyl yhlasymyz giň gerime eýe bolup, dünýäde iberýän önümlerimize durnuklylygy döredýäris we ofislerimizde we zawod pollarymyzda durnukly tejribäni ulanýarys.

 • Müşderilerimiziň durnuklylyk hakda alada edýän zatlary biziň üçin möhümdir
 • Energiýany, suwy we beýleki çeşmeleri has netijeli ulanmak üçin önümleri dizaýn edýäris
 • Daşky gurşaw syýasatlaryny goldaýarys

Enjamlarymyz alymlary zyýandan goraýar, jenaýaty çözýän we ömri halas ediji gözleglere mümkinçilik berýän subutnamalary goraýar.Bu çynlakaý jogapkärçilikdir.Howpsuzlyk, hil we öndürijilik hemme zat.Biz hiç zady tötänleýin goýmaýarys.

Önümlerimiziň hili, adamlary goramak baradaky ylmy gözýetimimizi we ylmy amallary ýerine ýetirmek ukybymyzyň ölçegidir.Has ýokary ülňüleri, hemişe hüşgärligi we tükeniksiz bilesigelijiligi talap edýän toparlaýyn synanyşyk.

Müşderilerimiz hakda alada edýäris.Müşderiler hakda alada etmek, telekeçilige nähili seredýändigimizdir.Enjamlarymyzy saýlanda, gerekli derejede işlemeli.Muny üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan geçýäris.

BIOMETER-den nämä garaşyp bilersiňiz?

Ofisimize jaň edeniňizde ýa-da onlaýn söhbetdeşlik edeniňizde hakyky adamlar.Tükeniksiz telefon menýusy ýok.Awtomatiki söhbetdeşlik jogaplary ýok.Size ünsi jemlemäge taýyn adam alarsyňyz.

Gaty bilim.BIOMETER-de uzak ömür bar.Bu ýerdäki adamlar köp ýyllyk tejribe we önüm bilimleri topladylar.Jogaplary, çözgütleri tapmaga kömek edip bileris.Tejribämizi paýlaşýarys.

Synag we dogry.Önümiň öndürijilik derejesini ýa-da howpsuzlygyny hiç haçan artdyrmajakdygymyza söz berýäris.

Her kim enjamlaryny laboratoriýa, operator we daşky gurşaw howpsuzlygy pudak standartlaryna laýykdygyny tassyklamak üçin synagdan geçirýär.BIOMETER tapawudy?Synag netijelerini siziň bilen paýlaşýarys.Aladaly bir kompaniýadan garaşyp boljak dostlukly, bilimli we aç-açan häsiýetlere söz berýäris.

service

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Service
  24s

  Hyzmat

  Müşderä çalt jogap bermek üçin 24 sagat onlaýn hyzmat.
 • Professional Staff
  76

  Hünär işgärleri

  Toparymyzda 16 gözleg we in engineener, satuw toparyndaky 50-den gowrak işgär we satuwdan soňky toparda takmynan 10 işgär bar.
 • Years Of Experience
  10

  Tejribe ýyllary

  2011-nji ýylda döredilen, dürli ugurlar boýunça lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa enjamlaryny gözlemek, ösdürmek we satmak üçin bir nokatly çözgütlere ünsi jemledik.
 • Countries
  20+

  Countriesurtlar

  Filippinler, Namibiýa, Efiopiýa, Braziliýa, Hindistan, Ispaniýa we ş.m. ýaly 20-den gowrak ýurtda aýak basdyk.

LABORATORI .AÇözgütler

nämeadamlar bilen gürleşiň

Önümler üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy.

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • Sowadyjylaryň we ganyň bilimi

  Sowadyjy gan üçin näme edýär?1. Öýjügiň ýaşaýyş ukyplylygyny saklamak üçin gany sowadyjyda sowadyň.Waksina sowuk saklaýyş hakda köp makalalarda sanjymlarda öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygynyň 2-8 ° C, şol bir gandaky öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygynyň hem dowam etmelidigini gördük ...
  Koprak oka
 • RO suw arassalaýjy howpsuzmy?

  RO suw arassalaýjy howpsuzmy?Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen adamlar öz saglyklaryna has köp üns berýärler.Içimlik suw meselesinde RO suw arassalaýjylaryny saýlaýarlar, sebäbi RO suw arassalaýjylary adaty suw arassalaýjylary bilen deňeşdirilende köp artykmaçlyga eýe.RO wa ...
  Koprak oka
 • Suw arassalaýjy hakda bilim

  Öý suw arassalaýjysynyň işini we ýörelgesini aýdyp beriň Öý hojalygyny arassalaýjy arassa suw enjamlarynyň bir görnüşidir.Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ösen ters osmoz tehnologiýasy we esbaplary öý suw arassalaýjysyna girizilýär.Enjam ýokary hilli suw öndürýär, ...
  Koprak oka